Probleemanalyse en delictgerichte behandeling


Wie het gevoel heeft dat hij stap voor stap dichter komt bij het stellen van ernstig probleemgedrag, kan bij LiSn terecht voor een diepgaande probleembespreking en probleemanalyse, het samen zoeken naar wat het probleemgedrag veroorzaakt, en uitklaren wat de beste aanpak wordt om kans op echt of herhaalde probleemgedrag betekenisvol te verminderen.

We staan stil bij wat voorafging aan het probleemhandelen, hoe het plaatsvond, en wat de gevolgen er van waren en zijn. Het doel is om samen met jou na te denken over wat fout loopt, zowel bij jezelf als in je omgeving. Zo willen we samen kijken hoe dit gedrag in de toekomst vermeden kan worden, én zoeken hoe je binnen de eigen leefomgeving een goed en kwaliteitsvol leven kan uitbouwen. We helpen hiermee jou om toekomstgericht verantwoordelijkheid voor het eigen probleemhandelen op te nemen, én een eigen goed leven uit te bouwen.

Vaak zal LiSn u zelf ook helpen om de oorzaken van het probleemgedrag aan te pakken. We doen dat dan op basis van de meest recente en relevante wetenschappelijk kennis over de oorzaken van (ernstig) probleemgedrag (we werken “evidence-based”), maar eveneens vanuit een lange werkervaring (we werken ook “practice-based”). De gekozen methoden zijn steeds gecontextualiseerd (oorzaken van probleemgedrag hebben immers ook vaak te maken met hoe u en uw omgeving functioneren) en cognitief-gedragstherapeutisch (uw gedrag wordt bepaald door wat u denkt, voelt en wilt). Wie over deze behandelwijze — een sterktegericht what-works benadering die bijdraagt tot het organiseren van een beter en meer zinvol ervaren leven — meer wil lezen vooraleer een beslissing te nemen, vindt bijkomende informatie via onderstaande links.

Wanneer de beste aanpak algemeen psychotherapeutisch is, verwijzen we in overleg met u naar de meest passende zorgverlener.

Wie:
Zowel jongeren (eventueel op vraag van ouders) of volwassenen komen in aanmerking voor probleembespreking, probleemanalyse als behandeling.

Jongeren
We richten ons op jongeren vanaf 10 jaar, 
• die probleemhandelen stellen (bv. zeer opstandig, antisociaal tot delinquent handelen), 
• waardoor er sprake is van veiligheidsrisico’s voor zichzelf of hun omgeving, en daarom in aanraking (kunnen) komen of gekomen zijn met politie of andere justitiële diensten

Wanneer de verwijzing van een minderjarige gebeurt vanuit bv. de jeugdrechtbank of het Comité Bijzondere Jeugdzorg rekenen we op de beschikbare achtergrondsinformatie over het ontwikkelingstraject van de jongere, én over de relevante juridische gegevens zodat we het probleemgedrag effectief bespreekbaar kunnen stellen en houden. Zelf bieden we hierbij transparante communicatie over duur van het diagnostisch proces, en bekomen resultaten en voorstellen.  

Volwassenen:  We richten ons op personen die probleemgedrag stellen, waardoor er relationele, sociale, emotionele of juridische problemen kunnen ontstaan, en die meer of minder vrijwillig voor verandering van dat probleemgedrag kiezen.

Volwassenen met een gerechtelijk statuut komen in aanmerking voor intake indien de behandeling als voorwaarde werd opgelegd door parket, onderzoeksrechter, of feitenrechter (bv. (praetoriaanse) probatie, bemiddeling in strafzaken, vrijheid onder voorwaarden, werkstraf, of werkstraf). Plegers met een detentiestatuut komen in principe niet in aanmerking.

Wie zich als volwassene niet uit eigen keuze aanmeldt maar op vraag van bv. openbaar ministerie, justitiehuis of een andere dienst, kan mogelijk gevraagd worden te zorgen voor het beschikbaar stellen van de nodige achtergrondinformatie (en gerechtelijke gegevens).  

Hoe:
Na aanmelding (per e-mail of telefonisch) bieden we altijd een intakefase aan waar we met cliënt en eventuele verwijzer(s) het aanmeldingsprobleem bespreken. We voorzien hiervoor maximaal een vier gesprekken. Indien blijkt dat de cliënt voldoende open staat om met ons op weg te gaan, wordt in een motivatieverdiepende fase (3-4 maand) gezocht hoe een behandelplan op maat kan worden geformuleerd en welke dringende interventies eventueel nu reeds noodzakelijk zijn.
Indien we samen dergelijk werkcontract afsluiten, staan we stil bij het probleemgedrag, worden aanwezige zwaktes én sterktes verkend, en versterken we uw motivatie voor verandering. De concrete stappen die in deze fase worden gezet worden bepaald door de specifieke aard van het normoverschrijdend gedrag.
Wanneer nodig zal deze individuele behandeling gebeuren in nauw overleg en samenwerking met de context van de cliënt, en met andere hulpverlenende instanties.

Wanneer we samen voldoende ver staan, wordt in samenspraak met u bekeken welke aspecten verder worden opgenomen om een beter leven te kunnen opbouwen én volhouden. LiSn werkt hiervoor samen met andere diensten.  

Tarieven (een sessie duurt normaliter 50min)

individuele consultaties: €65
voor systeemconsultaties en consultaties met duo-begeleiding: €90
voor psychiatrische consultaties: de wettelijke tarieven.

Indien er vraag is naar probleemanalyse én verslaggeving worden de meest recente tarieven voor onderzoek door gedragsdeskundigen toegepast.